DD4103 Varotoimet ja turvallisuusohjeet

VAROTOIMET VAARA.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/ silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus- tai varoitusetiketti. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Varastoi paikassa jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti. Noudata käyttöohjeita huolellisesti välttääksesi riskit sekä ihmisille että ympäristölle. Hävitä ohjeiden mukaan välttäen päästöjä luontoon.

Vain ulkoiseen käyttöön. Älä niele. Älä hengitä sisään. Älä käytä jos olet herkkä ainesosille, äläkä käytä erittäin laajoille ihopinnoille. Älä jätä ihon pinnalle pitkäksi aikaa. Älä sekoita muiden aineiden kanssa. Käytä harkiten alle 2 vuotiaille.

Vältä silmä - ja limakalvokontaktia. Vältä kontaktia rikkoontunen ihon kanssa.

 
 Symbol - DD4103 Varotoimet ja turvallisuusohjeet.                                 Symbol - DD4103 Varotoimet ja turvallisuusohjeet

SYTTYVÄ / BRANDFARLIGT               VAARA / FARA

FÖRSIKTIGHETSMÅTT FARA. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Försvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Använd ögonsskydd/ skyddshandskar/Skyddskläger/ansiktskudd

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONCENTRAL eller läkare. Ha packningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvåd. Vid bestående ögönirritation : Sök läkerhejp. Försvaras på väl ventilerad plats. Försvaras svalt. Innehållet/ behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i i englighet med bestämmelserna om farlig avfåll respektive förpackningar och förpackningsavfall.

SAMMAN SÄTTNING: Innehåller: Didekyylimetyyliammoniumkloridi 0,95%, etanoli 71,21% Propan-2-ol