Turvallisuusohjeet

Vaara / FaR

 

 Eko astianpesuaine tiiviste

 

Sisältö : Ionittomat pinta-aktiiviset aineet 5 - 15% Anioniset pinta-aktiiviset aineet 5 - 15% amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet <5%

Säilöntäaineet/konserveringsmedel: 1,2-bentsisotiasol-3(2U)-oni,(BENTZISOTHIAZOLINONE) 2- metyyli -2H-isotiatsol -3-oni ( METHYLISOTHIAZOLINONE 5-kloori-2 metyyli -2H -isotistsol-3-onin( EY nro.247-500-7) 2-metyyli -2H-isotiatsol-3-onin (EY nro.220-239-6 (3:1)) seos

Voi aiheuttaa allergisen reaktion /Kan orsaka allergisk reaktion

Vaurioittaa vakavasti silmiä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdollisetpiilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Orsakar allvarliga ögonskador. KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.

Valmistusmaa : EU